hospitals

بیمارستان نیکان اقدسیه

Aqdasiyeh Nikan Hospital​

Aqdasiyeh Nikan Hospital Address: 2nd Floor, corner of Sarafraz Darya Noor St, Shahid Beheshti St, Tehran Phone Number:  +9821-29120000 Website: aqdasiyeh.nikan.hospital Collaborating doctors at Aqdasiyeh Nikan Hospital

بیمارستان دی | Dey Hospital

Day Hospital​

Day Hospital Address: Corner of Shahid Abbaspour, Valiasr St., Tehran Phone Number:  +9821-88797111-21                      +9821-88785811-20 Website: daygeneralhospital.ir Collaborating doctors at Day…

Atiyeh Hospital​

Atiyeh Hospital Address: Shahid Dadman intersection, Farahzadi Boulevard, Shahrake Gharb Phone Number: +9821-82721 Website: atiehhospital.ir Collaborating doctors at Atiyeh Hospital

بیمارستان عرفان | Erfan hospital

Erfan Hospital​

Erfan Hospital Address: Erfan Hospital, Shahid Riazi Bakhshayesh St. , Between Shahrdari Blvd. and Sarv Intersection, Saadat Abad Phone Number: +9821-22356950 Email:  info@erfanhospital.ir Website: erfanhospital.ir Collaborating doctors at Erfan Hospital

Nikan Hospital

Nikan Hospital Address: Opposite Javanmardan park, not reaching the Olympic square, Hammet highway to the west, Tehran Phone Number: +982129120000 Email: info@westnikanhospital.com Instagram: westnikanhospital website: west.nikan.hospital Collaborating doctors at Nikan Hospital

bahman hospital | بیمارستان بهمن

Bahman Hospital

Bahman Hospital Address: Iranzamin Street, Shahrake Gharb, Tehran Phone Number: +9821-88575901-10 Email: info@bahmanhospital.ir Website: bahmanhospital.ir Collaborating doctors at Bahman Hospital