FFRct

روش محاسبه FFRCT

پیشنهاد می کنیم ویدئو روز جهانی سکته مغزی و FFR CT چیست؟ را هم ملاحظه نمایید.