بیمارستان نیکان اقدسیه

بیمارستان نیکان اقدسیه

آدرس: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج ، خیابان ٢٢ بهمن، شماره ٦، بیمارستان نیکان

تلفن:  02129120000

وبسایتaqdasiyeh.nikan.hospital

پزشکان همکار بیمارستان نیکان اقدسیه تهران