مقاله فیش اند چیپس

CCTA و FFRCT به بهبود مراقبت از بیمار و هزینه های اجتماعی در بیماری قلبی پایدار کمک می کند

The Fish And Chips Study

این مطالعه در سال 2016 و زمانی آغاز شد که سرویس سلامت ملی انگلستان (NHS) دستور العملی مبنی بر تغییر مسیر درمانی برای بیماران مبتلا به درد قفسه سینه یا سایر علائم نشان دهنده بیماری قلبی ، ایجاد کرد.

در این روش CCTA که همان سی تی آنژیوگرافی است به عنوان تست تشخیصی اولیه جایگزین استرس تست ها و آنژیوگرافی تهاجمی مد نظر و در دستور کار قرار گرفت. همین امر در مناطق مختلف بریتانیا که پذیرش بهتری نسبت به این دستورالعمل داشتند باعث کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی و عروقی در بازه دو ساله مورد مطالعه شده بود.

European Society of Caediology(ESC) 2023​

در نشست انجمن قلب و عروق اروپا (ESC) 2023 که در کشور هلند برگزار شد ، آمار ها و نتایج چشمگیر این مطالعه باعث تحسین همگان و یک افتخار و دستاوردی بزرگ برای سیستم سلامت ملی انگلستان بود.

نتایج حاصله نه تنها باعث افزایش طول عمر مردم  بریتانیا در این مدت زمان مطالعه شده بود بلکه به واسطه استفاده از فناوری های نوآور در قلب و عروق   مثل FFRCT همراه با CCTA سی تی آنژیوگرافی باعث کاهش انجام آزمایش ها و بررسی های تهاجمی نظیر آنژیوگرافی ICA و هزینه های وارده برنظام سلامت ملی انگلستان شده بود.

HeartFlow FFRCT Analysis​

براساس یک ارزیابی دقیق توسط موسسه ملی سلامت و مراقبت(NICE) و همچنین سیستم سلامت ملی انگلستان(NHS) سیستم FFRCT به عنوان یک روش دقیق برای تجزیه و تحلیل و ابزاری ارزشمند در جهت تشخیص بالینی همراه با CCTA (سی تی انژیوگرافی) معرفی و در دسترس پزشکان قرار گرفت.

در سال 2018 برای سهولت و افزایش دسترسی پزشکان و همچنین ضرورت استفاده از FFRCT Analysis برای بیماران، سیستم سلامت ملی انگلستان این روش را پوشش برنامه پرداخت نوآوری و فناوری(ITP) که برای حذف موانع مالی و تدارکاتی برای معرفی فناوری های جدید است قرارداد که درآن به لزوم استفاده از FFRCT در کنار CCTA بود.

90553 Britons in 25 Hospitals 2017-2020​

نتایج و آمارهای حاصله طبق مستندات منتشر شده در کنگره قلب اروپا 2023 نشان داد که این مطالعه در بازه سال های 20202017 بر روی جامعه آماری 90553 نفری از مردم بریتانیا که در 25 بیمارستان تحت سی تی آنژیوگرافی قرار گرفته اند حاصل و بدست آمده است از این تعداد 61 معادل 54865 نفر مورد ارزیابی با بوده اند این مقایسه نتایج ارزشمندی را از طیف بیمارانی که صرفا از طریق سی تی آنژیوگرافی بررسی شده با بیمارانی که همراه با مورد ارزیابی قرارگرفته اند در اختیار پزشکان قرار داد یافته ها قابل توجه و نتایج بدست آمد تاثیرات مثبت و بزرگی در سیستم سلامت و درمانی انگلستان به دنبال داشت.

PRECISE trial

نتایج به دست آمده از مطالعه PRECISE با تمرکز بر مسیر تشخیصی CCTA+FFRCT برای بیماران در مقایسه با روش های معمول تشخیصی مثل استرس تست ها و آنژیوگرافی ICA باعث کاهش چشمگیر   70 درصد از آزمایش های تهاجمی و غیرتهاجمی و عدم استفاده از سیستم های مداخله ای قلبی و عروقی نظیر استنت گذاری PCI و سوق به سمت دارو درمانی Medical Treatment و روش های مراقبت از سلامتی  Health Coaching بود.

مشاهدات به دست آمده ارزش پیش آگهی FFRCT را در ابتدای مسیر بیماری (تازه تشخیص داده شده) و به عنوان یک معیار برای میزان افزایش خطر طبق کاهش مقادیر عدد FFRCT برای سالهای آینده بیمار دارد.

Achievements​

در سال 2016 زمانی که سرویس سلامت ملی انگستان شروع به ایجاد نوآوری های جسورانه و مسیرهای بالینی جدید برای ارزیابی و مدیریت بیماری های قلبی و عروقی کرد، تصورش سخت بود که بعد از 6 سال چنین دستاوردهای بزرگی به ارمغان داشته باشد که یکی از آنها FFRCT بود.

1-کاهش 8 درصد مرگ و میر ناشی از موارد کلی

2- کاهش 14درصد مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی

3- کاهش 14 درصد استفاده از روش های تشخیصی تهاجمی و اضافی

4- کاهش 5 درصد آنژیوگرافی تهاجمی اضافی

5-عدم افزایش در میزان سکته های قلبی   

Source and References:​

  • www.heartflow.com England’s National Health Service(NHS) technology choices arehelping Britons live longer: The FISH And CHIPS Study
  • Vcathlab Computation and Simulation Team

پیشنهاد می کنیم مقاله The Fish And Chips Study را هم بخوانید.

مطالب NiFFR

شبکه های اجتماعی