معرفی خدمات - مرکز قلب تهران

نرم افزاری ارزیابی تنگی عروق کرونر

برگزاری اولین نشست تخصصی با محوریت نقش و اهمیت سرویس های محاسباتی و شبیه سازی

ایران، تهران

برگزاری اولین نشست تخصصی با محوریت نقش و اهمیت سرویس های محاسباتی و شبیه سازی در قلب و عروق با تکیه بر تاثیر FFR محاسباتی NIFFR در تشخیص و ارزیابی تنگی های عروق کرونر در مرکز قلب تهران

پیشنهاد می کنیم معرفی خدمات – بیمارستان امام رضا مشهد را هم مشاهده نمایید.

همکاری با ۱۰۳ پزشک فوق تخصص و متخصص​
ادامه مطلب
انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR​
ادامه مطلب
ارزیابی طول عمر گرافت ها در عمل قلب باز ​
ادامه مطلب
نتایج NiFFR در ارزیابی جهانی متاآنالیز ​
ادامه مطلب
دقت NiFFR​
ادامه مطلب
مطالعات FFRCT ​
ادامه مطلب
معادلات NiFFR
ادامه مطلب
سریع، ایمن و دقیق​
ادامه مطلب
آنژیوگرافی مجازی FFR-CT برای هدایت آنژیوگرافی و مداخله عروق کرونر
ادامه مطلب
طبقه بندی ریسک با استفاده از امتیاز ریسک برای پیش بینی رویدادهای مهم قلبی
ادامه مطلب