بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Non-invasive Fractional Flow Reserve ” NiFFR “

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های  قلب و عروق ICCU2023