معرفی خدمات - بیمارستان مدرس

نرم افزاری ارزیابی تنگی عروق کرونر

برگزاری اولین نشست تخصصی با محوریت نقش و اهمیت سرویس های محاسباتی و شبیه سازی

ایران، تهران

برگزاری اولین نشست تخصصی با محوریت نقش و اهمیت سرویس های محاسباتی و شبیه سازی در قلب و عروق با تکیه بر تاثیر FFR محاسباتی NIFFR در تشخیص و ارزیابی تنگی های عروق کرونر با حضور اساتید محترم در بیمارستان_مدرس تهران

پیشنهاد می کنیم بیست و سومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق را هم مشاهده نمایید.

انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR​
ادامه مطلب
ارزیابی طول عمر گرافت ها در عمل قلب باز ​
ادامه مطلب
نتایج NiFFR در ارزیابی جهانی متاآنالیز ​
ادامه مطلب
دقت NiFFR​
ادامه مطلب
مطالعات FFRCT ​
ادامه مطلب
معادلات NiFFR
ادامه مطلب
سریع، ایمن و دقیق​
ادامه مطلب
آنژیوگرافی مجازی FFR-CT برای هدایت آنژیوگرافی و مداخله عروق کرونر
ادامه مطلب
طبقه بندی ریسک با استفاده از امتیاز ریسک برای پیش بینی رویدادهای مهم قلبی
ادامه مطلب
مقایسه FFR در مقابل FFR NiFFR تهاجمی و FFR غیر تهاجمی
ادامه مطلب