دکتر اعظم محمدی

Dr. Azam Mohammadi | دکتر اعظم محمدی

دکتر اعظم محمدی​

فوق تخصص اکوکاردیوگرافی

آدرس بیمارستان: تهران، اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6

 تلفن02129120000