رویدادها

معرفی خدمات – بیمارستان امام رضا

معرفی خدمات – بیمارستان امام رضا مشهد نرم افزاری ارزیابی تنگی عروق کرونر معرفی خدمات ارزیابی تنگی عروق کرونری – بیمارستان امام رضا مشهد

معرفی خدمات – مرکز قلب تهران

معرفی خدمات – مرکز قلب تهران نرم افزاری ارزیابی تنگی عروق کرونر معرفی خدمات ارزیابی تنگی عروق کرونری – مرکز قلب تهران