10th Annual Tehran Heart Center Congress

Cardiovascular News

10th Annual Tehran Heart Center Congress

دهمین کنگره سالیانه مرکز قلب تهران تحت عنوان پنجمین کنگره چالش های تشخیصی درمانی بیماری های قلب و عروق روزهای پنجشنبه و جمعه 14 و 15 اردیبهشت در سالن آمفی تئاتر مرکز قلب تهران برگزار می شود.
این کنگره با موضوعات کاربردی که برای همکاران متخصص قلب و عروق محل چالش است و مباحث بین رشته ای بصورت کیس بیس برگزار و تا جایی که امکان داشته باشد از سخنرانی پرهیز خواهد شد.
در این کنگره در تمام بخش ها روی مباحث چالشی، مناظره های خیلی جذاب و هیجان انگیزی را توسط افراد کارشناس آن رشته شاهد خواهیم بود و افراد موافق و مخالف درباره آن چالش به بحث خواهند پرداخت. در کنار مباحث علمی، شاهد یک فضای نمایشگاهی بسیار جذاب و حرفه ای با حمایت و شرکت گسترده شرکت های مطرح تجهیزاتی و داروسازی در حوزه قلب و عروق خواهیم بود.
رئیس کنگره دکتر محمد صاحب جمع اکوکاردیولوژیست، دبیر علمی کنگره دکتر فرزاد مسعود کبیر الکتروفیزیولوژیست و دبیر اجرایی آن دکتر کاوه حسینی کاردیولوژیست می باشند.